Rozdíly mezi monoblokovým a splitovým tepelným čerpadlem. Jak správně zvolit jeho typ?

Rozdíly mezi monoblokovým a splitovým tepelným čerpadlem. Jak správně zvolit jeho typ?

Obecně dělíme tepelná čerpadla na dvě základní technické varianty, která jsou instalované nejčastěji. Jak ale zvolit správnou verzi, když značka, příkladně Airwell, nabízí obě varianty? Jak se mezi sebou liší? To se dozvíte v následujícím článku, který vám přiblíží technologické rozdílnosti.

Monobloková tepelná čerpadla

Monoblokové tepelné čerpadlo je blokové zařízení, které obsahuje kompletní technologii v jednom boxu. Tento druh zařízení je zcela instalovaný ve venkovním prostředí. Výsledkem je, že ze správně pracujícího tepelného čerpadla vytéká topná voda o požadované teplotě do topného systému nebo do nádrže (nejčastěji akumulační) či do nádrže pro teplou užitkovou vodu.

Tento typ tepelného čerpadla má chladivový okruh hermeticky uzavřený ve venkovní jednotce, a při instalaci se do okruhu již žádným způsobem nezasahuje. Výhodou jsou nižší náklady na instalaci, jelikož na montáž není potřebné přizvat osobu s certifikací pro nakládání s chladivy.

Instalaci může provádět pouze topenář a elektrikář nebo osoba s oprávněními/certifikacemi na obě profese. Chladivový okruh, uzavřený v továrním prostředí, bude s velkou pravděpodobností kvalitně provedený a otestovaný před opuštěním výroby.

Samozřejmostí před spuštěním monobloku je kontrola osobou s certifikátem a proškolením na spouštění daných tepelných čerpadel nebo přizváním továrního či distribučního technika, který instalaci autorizuje.

Může se zdát, že monoblokové tepelné čerpadlo je vhodnější než splitová verze, ovšem není tomu tak ve všech případech. Topná voda, vystupující z budovy do tepelného čerpadla, je vystavená klimatickým vlivům, a tedy i různým teplotám.

V první řadě je nutné důsledně izolovat topné potrubí až k jednotce. V případě delšího výpadku elektrické energie v zimním období hrozí poškození vodního potrubí ve venkovním prostředí vlivem nízké teploty, kdy voda v potrubí může zmrznout. Zmrzlá voda může poškodit nejen topné potrubí, ale také vnitřní hydraulické části a komponenty tepelného čerpadla, jejichž výměna může být nákladná. Proto se k ochraně nejčastěji využívají nemrznoucí směsi v koncentraci dané výrobcem a instalací, anebo například protizámrzové automatické ventily, které se při dosažení kritické teploty mechanicky otevřou a topnou vodu odpustí. I monoblokové řešení má tedy svá úskalí, které je třeba brát v úvahu.

Monoblokový typ tepelného čerpadla je rozměrnější (obsahuje chladivovou i primární hydraulickou část) a samozřejmě také těžší. Pečlivá volba místa instalace je důležitá v ohledu minimální trasy topného potrubí vedené venkovním prostředím. Monobloky bývají často dostupné ve vyšších topných výkonech, u značky Airwell je to konkrétně až 30 kW.

Airwell Wellea monoblok

Splitová tepelná čerpadla

Název splitových tepelných čerpadel vychází z anglického „to split“, tedy rozdělit. Rozdělenou částí je chladivový okruh, kdy hlavní komponenty, jako kompresor, expanzní ventil a výměník vzduch/chladivo, jsou umístěné ve venkovní jednotce a vnitřní jednotka (také nazývaná jako hydromodul) obsahuje výměník chladivo/voda a základní komponenty primárního hydraulického okruhu.

K instalaci tohoto typu tepelného čerpadla je, kromě topenářské a elektrikářské profese, nutná osoba s certifikací pro nakládání s chladivy. Zároveň je nezbytné provést odborné propojení venkovní a vnitřní jednotky pomocí chladírenského potrubí a činnosti spojené s instalací. To do určité míry může poměrně navýšit cenu instalace, na druhou stranu se tak eliminuje nebezpečí zamrznutí topné vody ve venkovním prostředí, a tedy i úkony a komponenty nutné k tomuto zabránění. Chladivo používané v současných tepelných čerpadlech není náchylné na výkyvy teplot a nehrozí mu zamrznutí.

Splitová tepelná čerpadla jsou vhodná pro instalace, kde hrozí delší výpadky elektrické energie nebo kdy instalace venkovní jednotky je dále od budovy, případně je potrubí vedené nezaizolovanou částí budovy či venkovním prostředím.

Tato tepelná čerpadla jsou také vhodná do horších klimatických podmínek a vyšších zeměpisných poloh, právě z důvodu instalace bez topné vody ve venkovním prostředí.

Stejně jako monobloková tepelná čerpadla, i splitová je nutné pravidelně servisovat. U těchto jednotek je navíc nutné důkladně kontrolovat spoje instalovaného potrubí kvůli případným únikům, které mohou zapříčinit snížený výkon a účinnost tepelného čerpadla, v krajním případě také ovlivnit životnost komponentů zařízení.

Airwell Wellea split

Značka Airwell přináší nejnovější řadu tepelných čerpadel Wellea, které se vyznačují širokou škálou výkonů. Nabízíme splitové varianty s výkony 4 kW až 16 kW a monoblokové s výkonem až 30 kW. To činí tepelná čerpadla Airwell jedním z lídrů s nejrozsáhlejší nabídkou na trhu.