Dotace na tepelná čerpadla Airwell a Panasonic

Dotace na tepelná čerpadla Airwell a Panasonic

Kotlíkové dotace

Jsou vyhrazené pro domácnosti s nízkými příjmy – zejména pro seniory a občany pobírající příspěvek na bydlení, kdy je možné získat až 95 % dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. Peníze můžete získat předem, vyplácí je krajské úřady.

Kdo může o dotaci žádat?

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

Za jakých podmínek?

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Na co lze dotaci čerpat?

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných tepelných čerpadel

 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013)

Výše podpory?

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s limitem pro tepelné čerpadlo ve výši 180 tisíc.

SVT kód

Jedním z podporovaných typem zdrojů výměny jsou tepelná čerpadla značek Airwell a Panasonic, ke kterým potřebujete znát jejich tzv. SVT kód.
Co to znamená?
Pro získání dotace je důležité, aby byly nainstalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
Seznam výrobků a technologií (SVT) je seznam, spravovaný Státním fondem životního prostředí (SFŽP ČR), který obsahuje výrobky, materiály a technologie splňující legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další, dotačním programem předepsané, zejména technické, parametry.
Cílem je zajistit standard kvality výrobků zapojených do programu a poskytnout potenciálnímu žadateli efektivní nástroj pro vyhledání a porovnání parametrů jednotlivých výrobků.
Pro výběr nového tepelného čerpadla značek Airwell či Panasonic můžete využít náš seznam výrobků splňující požadavky dotací.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

Jak podat žádost?

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadu, kde lze využít odborné poradenství.

Příjem žádostí

Příjem žádostí o dotace spustily krajské úřady postupně od léta 2023.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Po provedení výměny je potřeba předložit:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie zprávy o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

Více informací?

Pro více informací navštivte oficiální web Státního fondu životního prostředí ČR.


Nová zelená úsporám

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Kdo může o dotaci žádat?

 • vlastníci stávajících rodinných domů
 • vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • vlastníci stávajících bytových domů
 • společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

O výměnu topidla na pevná paliva mohou žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně.

Na co lze dotaci čerpat?

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • na výměnu plynových kotlů a topidel starších než 20 let za tepelné čerpadlo v domech, které splňují požadavky na energetickou náročnost budovy třídy A-D

SVT kód

Budete ho potřebovat jako je tomu u Kotlíkových dotací, kde jsme si tento pojem blíže vysvětlili. Pro konkrétní SVT kód značek Airwell či Panasonic můžete využít náš seznam.

Jakou výši dotace lze získat?

Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s těmito limity:

Typ zdrojeRodinný dům (Kč)Bytový dům (Kč / b. j.)
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody100 00050 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 00040 000
Tepelné čerpadlo vzduch voda pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému140 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění60 00025 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění s přípravou teplé vody80 000
Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro teplovodní systém vytápění120 00050 000
Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody140 00060 000

Způsobilé výdaje

 • nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků
 • úpravy spalinové cesty, měření a regulace
 • napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu

Příjem žádostí

 • příjem žádostí je spuštěné od září 2023
 • žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR
 • pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Více informací?

Pro více informací navštivte oficiální web programu Nová zelená úsporám.

Pozn. text byl čerpaný z oficiálních www stránek: www.sfzp.cz a www.novazelenausporam.cz.